Novladex Tamoxifen Citrate 10 mg

kr2,800.00

NOLVADEX (tamoxifen citrate) is a nonsteroidal agent that has demonstrated potent antiestrogenic properties in animal experimental systems. The antiestrogenic effects may be related to its ability to compete with estrogen for binding sites in target tissues such as the breast.

Kategori:

Beskrivning

buy Novladex Tamoxifen Citrate 10 mg

 

Novladex Tamoxifen Citrate 10 mg is a nonsteroidal agent that has shown strong antiestrogenic properties in animal test systems. The antiestrogenic effects may be related to its ability to compete with estrogen for binding sites in target tissues such as the breast. Tamoxifen inhibits the induction of rat adenocarcinoma induced by dimethylbenzanthracene (DMBA) and causes regression of already established DMBA-induced tumors. In this rat model, tamoxifen appears to exert its antitumor effects by binding the estrogen receptors.

In cytosols derived from human breast adenocarcinomas, tamoxifen competes with estradiol for estrogen receptor protein.

Absorption and distribution of Novladex Tamoxifen Citrate 10 mg

Following a single oral dose of Novladex Tamoxifen Citrate 10 mg, a mean peak plasma concentration of 40 ng/ml (range 35 to 45 ng/ml) occurred approximately 5 hours after dosing. The decline in tamoxifen plasma concentrations is biphasic with a terminal elimination half-life of approximately 5 to 7 days. The mean peak plasma concentration of N-desmethyltamoxifen is 15 ng/ml (range 10 to 20 ng/ml). Chronic administration of 10 mg tamoxifen given twice daily for 3 months to patients results in mean steady-state plasma concentrations of 120 ng/ml (range 67-183 ng/ml) for tamoxifen and 336 ng/ml (range 148-654 ng/ml) for N-desmethyltamoxifen.

Metabolism

Tamoxifen is extensively metabolized after oral administration. N-desmethyltamoxifen is the major metabolite found in the patient’s plasma. The biological activity of N-desmethyltamoxifen appears to be similar to that of tamoxifen. 4-Hydroxytamoxifen and a primary alcohol derivative of the tamoxifen side chain have been identified as minor metabolites in plasma. Tamoxifen is a substrate of cytochrome P-450 3A, 2C9 and 2D6 and an inhibitor of P-glycoprotein.

Excretion

Studier på kvinnor som fick 20 mg 14C tamoxifen har visat att cirka 65% av den administrerade dosen utsöndrades från kroppen under en period av två veckor med fekal utsöndring som den primära eliminationsvägen. Läkemedlet utsöndras huvudsakligen som polära konjugat, där oförändrade läkemedel och okonjugerade metaboliter står för mindre än 30% av den totala fekala radioaktiviteten.

Särskilda befolkningar

Effekterna av ålder, kön och ras på tamoxifens farmakokinetik har inte fastställts. Effekterna av nedsatt leverfunktion på metabolismen och farmakokinetiken för tamoxifen har inte fastställts.

Pediatriska patienter

Farmakokinetiken för Novladex Tamoxifen Citrate 10 mg och N-desmetyltamoxifen karakteriserades med användning av en populationsfarmakokinetisk analys med glesa prover per patient erhållen från 27 kvinnliga pediatriska patienter i åldrarna 2 till 10 år som deltog i en studie utformad för att utvärdera säkerheten, effekten och farmakokinetiken. av NOLVADEX (tamoxifencitrat) vid behandling av McCune-Albright-syndrom. Rika data från två farmakokinetiska studier av tamoxifencitrat, där 59 postmenopausala kvinnor med bröstcancer fullbordade studierna inkluderades i analysen för att bestämma den strukturella farmakokinetiska modellen för tamoxifen. En modell med ett fack gav den bästa passningen för data.

Hos pediatriska patienter var en genomsnittlig plasmakoncentration vid steady state (Css, max) och AUC 187 ng / ml respektive 4110 ng timme / ml, och Css, max inträffade ungefär 8 timmar efter dosering. Clearance (CL / F) som kroppsvikt justerad hos kvinnliga barn var ungefär 2,3 gånger högre än hos kvinnliga bröstcancerpatienter. I den yngsta kohorten av kvinnliga pediatriska patienter (2-6 åringar) var CL / F 2,6 gånger högre; i den äldsta kohorten (7-10,9 åringar) var CL / F ungefär 1,9 gånger högre. Exponering för N-desmetyltamoxifen var jämförbar mellan barn och vuxna patienter. Säkerheten och effekten av Novladex Tamoxifen Citrate 10 mg för flickor i åldern 2 till 10 år med McCune-Albright syndrom och äldre pubertet har inte studerats längre än ett års behandling. De långvariga effekterna av behandling med Novladex Tamoxifen Citrate 10 mg hos flickor har inte fastställts. Hos vuxna som behandlats med Novladex Tamoxifen Citrate 10 mg har en ökning i förekomsten av maligniteter i livmodern, stroke och lungemboli observerats